TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 49-CTR/TU LIÊN QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết hướng tới bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng phát triển hài hoà giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN. Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 về việc ban hành Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, liên tục, bền vững, an toàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, các sở ban ngành, UBND các quận huyện triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm thực chất, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Công thương phối hợp các bộ, ngành xây dựng hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam cho giai đoạn mới. Xây dựng và triển khai hiệu quả đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035; đồng thời đề xuất giải pháp, phương án để kêu gọi đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở công. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt 80-90% trên tổng số các trụ sở công tại Đà Nẵng. Khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các bãi đỗ xe, các nhà xưởng, mái nhà để xe cho công nhân của doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xây dựng kế hoạch nâng cấp, phát triển mới lưới điện phù hợp quy hoạch và thực tiễn nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện; hoàn thiện lưới điện thông minh trên địa bàn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, giám sát quá trình phát, truyền tải, phân phối, tiêu thụ năng lượng. Thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu lưới điện thành phố trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS), phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045….

 (Tổng hợp từ: https://moit.gov.vn;https://www.danang.gov.vn; https://www.baodanang.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *