Các văn bản pháp luật mới trong công tác xử lý vi phạm hành chính

Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-67.signedTải xuống

Nghi-dinh-118-P1-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.signedTải xuống

Nghi-dinh-118-P2-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.signedTải xuống

Nghi-dinh-118-P3-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.signedTải xuống

Nghi-dinh-129-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-the-thao-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-van-hoa-va-quang-caoTải xuống