Phòng Hành chính Tổng hợp

20/04/2019
Giới thiệu
 • Tổng hợp, xây dựng, theo dõi và lập các báo cáo việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao theo định kỳ quy định;
 • Tham mưu cho Trưởng ban xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế, lao động của Ban; lập phương án, kế hoạch, quy hoạch (theo phân cấp) về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
 • Thực hiện và kiểm tra công tác lao động tiền lương, công tác cải tiến tổ chức lao động, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cho người lao động, an toàn và bảo hộ lao động; tăng năng suất lao động;
 • Tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị;
 • Thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán của Ban theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Tiếp nhận và phân phối công văn đi, đến, quản lý việc sử dụng con dấu theo đúng quy định; thực hiện đánh máy vi tính, in, sao, chụp công văn tài liệu của Ban và lưu trữ, bảo vệ hồ sơ tài liệu của Ban theo đúng quy định của Nhà nước;
 • Phụ trách công tác lễ tân, tiếp khách trong các ngày lễ, tết, hội nghị; thực hiện về nghi thức của cơ quan Nhà nước, xây dựng cơ quan văn hoá;
 • Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Ban; phụ trách công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, bảo quản trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm;
 • Quản lý xe, xăng, đảm bảo phương tiện đi lại cho cán bộ của Ban quản lý khi đi công tác;
 • Xây dựng và thực hiện phương án phục vụ đời sống, công tác y tế, sức khoẻ của cán bộ công nhân viên trong Ban quản lý,
 • Phối hợp với các Phòng, Đội, Ban (Ban thanh tra nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hoá…) kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy cơ quan, quy chế thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan;
 • Phụ trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự; phòng chống thiên tai, lụt bão, PCCC của Ban Quản lý;
 • Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ được phân công và định kỳ có báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định của Trưởng ban;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.