Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 173/QĐ-TTg lấy tuần lễ từ ngày 15/5 đến 22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Năm nay, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 (15-22/5) được lấy chủ đề “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai” với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng-chống thiên tai năm 2024 tập trung trong tháng 5-2024.

Phòng QLKTDL Biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *