Phòng Quy hoạch đầu tư

20/04/2019
Giới thiệu
  • Tham mưu trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Đề xuất hệ thống các chỉ tiêu, chế độ chính sách và biện pháp thực hiện công tác quy hoạch;
  • Kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư du lịch tại Sơn Trà nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch;
  • Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xây dựng các dự án đầu tư du lịch tại Sơn Trà nhằm đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế, tiến độ, thời gian theo quy định;
  • Xây dựng kế hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên du lịch tại bán đảo Sơn Trà phù hợp với quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các chủ trương, chính sách của UBND Thành phố đối với tài nguyên của Sơn Trà;
  • Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, tạo mối quan hệ hợp tác quốc tế trong và ngoài nước trong lĩnh vực du lịch; liên kết với các tổ chức, cá nhân khai thác kinh doanh du lịch theo đúng quy hoạch và được cấp có thẩm quyền cho phép;
  • Thực hiện các báo cáo thường xuyên cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Sở để kịp thời theo dõi, kiểm tra;
  • Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban.